eXtremalny Bieg Godzinny


Regulamin
9. eXtremalny Bieg Godzinny

Przedstawiamy Wam nasz regulamin 9. eXtremalnego Biegu Godzinnego.

1. CEL IMPREZY

- popularyzujemy sport i rekreację,
- propagujemy Wolontariat,
- promujemy Koszalin,
- popularyzujemy aktywną turystykę w lasach,
- zachęcamy do zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „SFX” (www.sfx.org.pl)

3. PATRONAT MEDIALNY

Rozbiegany Koszalin – BIEGNIJMY.pl

4. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

5 sierpnia 2023 roku (sobota), Koszalin, okolice "Piaskowej góry", około 100 metrów za kładką nad ulicą Gdańską

Dokładna lokalizacja w Google Maps.

5. PROGRAM

10:00 – 11:30 - otwarcie biura zawodów
12:00 – start do biegu
13:00 - sygnał zakończenia biegu, pozostaje ukończenie bieżącego okrążenia
13:00 - ognisko integracyjne
13:30 – oficjalne zakończenie (może zostać przesunięte w czasie)

6. ZAPEWNIAMY

- numer startowy z agrafkami,
- niezwykle ciężki medal na zakończeniu,
- elektroniczny, czipowy pomiar czasu,
- napój na mecie,
- zabezpieczenie medyczne Grupy Ratownictwa PCK Koszalin.

7. TRASA BIEGU

Pętla o długości ok. 1 km, poprowadzona w wymagającym terenie leśnym, z dużymi przewyższeniami, ze zróżnicowanym podłożem.

8. ZASADY RYWALIZACJI I BEZPIECZEŃSTWO

Rywalizacja na trasie biegu trwa nie krócej niż 1 godzinę.

- rywalizacja rozpoczyna się ze startu wspólnego,
- uczestnicy pokonują dobieg do ok. 1-kilometrowej pętli,
- uczestnicy pokonują dowolną ilość pętli w czasie 1 godziny,
- ostatnie pokonywane okrążenie musi rozpocząć się przed upływem 1 godziny od momentu startu (wystrzału startera),
- uczestnicy są zobowiązani do ukończenia ostatniego okrążenia rozpoczętego przed upływem 1 godziny od startu.

Kolejność w klasyfikacji zawodników wynika z:

- ilości pokonanych okrążeń (im więcej, tym lepiej)
- czasu ukończenia ostatniego z rozpoczętych (im lepszy, tym lepiej)

Uczestnicy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu. Dotyczy to zarówno osób wyprzedzanych jak i wyprzedzających. Na trasie występuje wiele miejsc ze zmniejszoną widocznością oraz utrudniających wzajemne wyprzedzanie.

9. KLASYFIKACJA I NAGRODY

Klasyfikacja kobiet:

Za zajęcie I miejsca: trofeum
Za zajęcie II miejsca: trofeum
Za zajęcie III miejsca: trofeum

Klasyfikacja mężczyzn:

Za zajęcie I miejsca: trofeum
Za zajęcie II miejsca: trofeum
Za zajęcie III miejsca: trofeum

10. UCZESTNICTWO

Prawo startu w biegach mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność.

Zawodnicy biorący udział w biegu są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem a w razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

11. ZGŁOSZENIA I LIMITY

Limit uczestników wynosi 140 osób. Limit uznaje się za wyczerpany po otrzymaniu stosownej liczby wpłat od zgłoszonych elektronicznie uczestników biegu - kto pierwszy, ten lepszy :). Organizator dysponuje dodatkową pulą 10 miejsc do dowolnego wykorzystania (z zachowaniem pozostałych warunków uczestnictwa).

Zgłoszenia elektroniczne: XBG.com.pl/zapisy

Weryfikacja zawodników następuje nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem rywalizacji w biurze zawodów, które będzie mieściło się w okolicach startu.

Wszelkich informacji udziela:
Michał Bieliński (tel. 696 137 257, sfx@onet.pl)

12. DAROWIZNY

eXtremalny Bieg Godzinny jest finansowany m.in. z Waszych darowizn. Darowizny przeznaczone są na działania statutowe Stowarzyszenia "SFX".

Wszystkie darowizny przekazane na rzecz naszego Stowarzyszenia "SFX" mogą być odliczone od dochodu podczas składania rocznego zeznania podatkowego.

od 60 zł - minimalna wpłata by otrzymać ciężki MEDAL oraz numerek i czip uprawniające do startu

od 90 zł - minimalna wpłata by otrzymać ciężki MEDAL, numerek i czip uprawniające do startu oraz koszulkę biegową na ramiączkach (koszulki gwarantowane tylko dla wpłat, które wpłyną najpóźniej do 16 lipca 2023 r.)

Darowiznę należy wnosić na konto bankowe:
Stowarzyszenie „SFX”, ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin,
Pekao S.A. I o/Koszalin 52 1240 1428 1111 0010 4137 6817,
z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe, imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia”.

W przypadku rezygnacji ze startu, bez względu na jej przyczyny, darowizna nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.

13. DANE OSOBOWE

- dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegów, ogłoszenia wyników, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru ewentualnych nagród, promocji biegów,
- dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926,
- przetwarzanie danych, w związku z udziałem w biegu obejmuje także każdego rodzaju publikację imienia i nazwiska, wizerunku uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, roku urodzenia, klubu do którego przynależy,
- uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także usunięcia swoich danych ze zbioru danych. Poprawa lub usuniecie danych osobowych następuje na pisemny wniosek Uczestnika,
- podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu,
- przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora,
- zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach internetowych organizatora,
- administratorem Danych jest Stowarzyszenie SFX, ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA,
- wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu do koszulek,
- uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż odbywa się on w miejscu turystycznych szlaków pieszych,
- zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
- organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków,
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora (np. ustanowienia zakazu wstępu do lasu)
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

15. NINIEJSZY REGULAMIN MOŻE ULEC MODYFIKACJOM